Kosmo Art Tour 2011 - Jakarta / Sao-Paulo

Kosmo Art Tour 2011 - Jakarta / Sao-Paulo


Exposition du 30 juin au 09 juillet 2011
Galerie Wallworks, Paris

Artistes brésiliens : Binho, Bonga. Artistes indonésiens : Darbotz, Nsane5, Kims